Библиотека, читать онлайн, скачать книги txt

БОЛЬШАЯ БИБЛИОТЕКА

МЕЧТА ЛЮБОГО


Види права природокористування

Название: Юридичні гарантії права природокористування Кол-во страниц: 216 ВУЗ: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого Год защиты: 2008 Краткое описание: ЗМІСТ ВСТУП. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЙОГО ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ. Право природокористування: становлення й перспективи розвитку в сучасних умовах. Поняття юридичних гарантій права природокористування. Класифікація юридичних гарантій права природокористування. ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ У СФЕРІ КОРИСТУВАННЯ ОКРЕМИМИ ВИДАМИ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ………85 2. Специфіка гарантій права землекористування. Відмінні особливості гарантій права користування надрами. Характерні риси гарантій права водокористування. Гарантії права користування рослинним світом. Гарантії права використання тваринного світу. Процес розбудови демократичної, соціальної, право-вої держави і формування громадянського суспільства в Україні неможливі без належного гарантування державою прав і свобод громадянина, які не можуть бути скасовані і щодо яких не допускається звуження змісту й обсягу. Проблема юридичних гарантій прав і свобод в умовах сьогодення була й залишається однією з актуальних. Вона досліджувалася й продовжує вивчатися вченими різних галузей права. Науковим підґрунтям для проведення даного дослідження послужили праці таких українських учених у галузі екологічного і природоресурсного права, як Праці науковців у сфері загальної теорії держави і права: Окрім того, важливою теоретичною базою для дисертаційного дослідження стали нау-кові розробки представників радянської й російської правової науки: Хаустова та інших правознавців. Мета й завдання дослідження. Методи дослідження: у дисертаційній роботі застосовувались історич-ний, формально-юридичний, порівняльно-правовий, системно-функціональ-ний, комплексний, логіко-семантичний, метод сходження від абстрактного до конкретного, тлумачення правових норм та інші методи. Історичний метод використано для дослідження передумов становлення й перспектив розвитку права природокористування в сучасних умовах на під-ставі теоретичних розробок у цій царині. Порівняльно-правовий метод — у про-цесі аналізу наукової літератури, нормативно-правових актів України й деяких зарубіжних країн, що регулюють суспільні відносини в досліджуваній сфері. Логіко-семантичний метод і метод сходження від абстрактного до конкретного став у пригоді при поглибленому вивченні поняття й сутності юридичних га-рантій права природокористування. Застосування системно-функціонального методу допомогло розкрити ефективність правового забезпечення права приро-докористування через комплексне дослідження нормативно-правових актів природоресурсового законодавства. Таке дослідження здійснено на підставі новітнього вітчизняного природоресурсового законодав-ства земельного, водного, лісового та ін. До наукових результатів, що містять наукову новизну, слід віднести ниж-ченаведені: 1. Визначення поняття розповсюджується на юридичні гарантії всіх видів права природокористування як можливості використання природних ресурсів не їх власником. Дістало подальшого розвитку обґрунтування положення, що в умовах сьогодення використання природних ресурсів на праві загального чи спеціаль-ного користування становить собою складне й багатогранне явище. Визначено існування деяких правових різновидів права загального природокористування. Це, зокрема, стосується землекористування й користування надрами, щодо яких законодавство не містить поділу на загальне і спеціальне користування, що уне-можливлює застосування юридичних гарантій. Уперше обґрунтовується теза, що природоресурсовий сервітут виступає однією з гарантій забезпечення здійснення права природокористування. Він відрізняється від цивільного сервітуту та становить собою окреме правове явище, спільною рисою якого поряд з правом загального та правом спеціального природокористування визначається користування так званими чужими природ-ними ресурсами, які не є власністю природокористувача. У сфері природокористування доцільно розглядати поділення сервітутів на приватні й публічні. Пропонується подальше розширення й удосконалення лісових сервітутів і встановлення сервітутів водних, що фактично передбачено ст. Наведено додаткові аргументи до твердження, що компетенція органів місцевого самоврядування й органів державної влади з питань використання й охорони природних ресурсів у сфері позасудового захисту прав природоко-ристувачів належним чином на законодавчому рівні не врегульована. Практичне значення одержаних результатів. Основні теоретичні поло-ження становлять як теоретичний, так і практичний інтерес. Вони можуть бути використані: а в науково-дослідницькій царині — у процесі подальшого вивчен-ня питань у сфері права природокористування; б у науковій роботі студентів; в у законотворчій діяльності — при прийнятті нових нормативно-правових актів і вдосконаленні існуючих положень чинного законодавства; г у навчальному процесі висновки дисертаційної роботи можуть застосовуватися при викладан-ні таких навчальних дисциплін, як «Земельне право», «Екологічне право»; д при підготовці навчальної й науково-методичної літератури для студентів. Харків, тра-вень 2004 р. Дніпропетровськ, грудень 2005 р. Дніпропет-ровськ, квітень 2006 р. Основні теоретичні положення й висновки дисертаційного дослідження знайшли відбиття в 7-ми наукових працях 4-х статтях і тезах 3-х доповідей на наукових і науково-практичних конференціях. Структура дисертації зумовлена предметом, метою й завданнями до-слідження. Вона складається зі вступу, 2-х розділів, що містять 8 підрозділів, висновків після кожного розділу й наприкінці дисертації та списку використа-них джерел. Загальний обсяг дисертації — 216 сторінок, з них основного тексту — 185 сторінок; кількість використаних джерел становить 284 найменування. Список литературы: ВИСНОВКИ У дисертації наведені теоретичні узагальнення й нове вирішення наукового завдання щодо вдосконалення правового регулювання суспільних відносин у сфері права природокористування та юридичних гарантій його забезпечення. Проведене самостійне цілісне дослідження юридичних гарантій права природокористування дозволяє зробити такі висновки, що можуть мати як теоретичне, так і практичне значення. Визначення поняття розповсюд-жується на юридичні гарантії всіх видів права природокористування як можли-вості використання природних ресурсів не їх власником. Реалізовано комплексний підхід до дослідження права природокористування та його юридичних гарантій. Дістало подальшого розвитку обґрунтування положення, що в умовах сьогодення використання природних ресурсів на праві загального чи спеціаль-ного користування становить собою складне й багатогранне явище. Визначено існування деяких правових різновидів права загального природокористування. Це, зокрема, стосується землекористування й користування надрами, щодо яких законодавство не містить поділу на загальне і спеціальне користування, що унеможливлює застосування юридичних гарантій. На основі проведеного дослідження обґрунтовується теза, що природоресурсовий сервітут виступає однією з гарантій забезпечення здійснення права природокористування. Він відрізняється від цивільного сервітуту та становить собою окреме правове явище, спільною рисою якого поряд з правом загального та правом спеціального природокористування визначається користування так званими чужими природними ресурсами, які не є власністю природокористу-вача. У сфері природокористування доцільно розглядати поділення сервітутів на приватні й публічні. Сформульовано окремі науково обґрунтовані пропозиції по вдосконален-ню нормативно-правового регулювання у відносинах права природокористу-вання, його охороні та захисту: - щодо права постійного землекористування чітко встановити, які саме юридичні особи розуміються ЗК України під юридичними особами державної та комунальної власності, узгодивши це питання з нормами ЦК України, який дещо по-іншому розуміє фізичних та юридичних осіб та їх види. Щодо права землекористування зроблено висновок, що оренда землі є більш гнучкою правовою конструкцією використання земельних ресурсів порівняно з постійним землекористуванням, яка в майбутньому набуде превалюю чого значення в земельних відносинах; - доповнити норми ЗК України певними соціальними категоріями громадян ветерани праці, ветерани війни, громадяни, які постраждали внаслідок Чорно-бильської катастрофи тощоякі на етапі набуття прав на землю мають особливі правові гарантії та вдосконалити механізм гарантування набуття і реалізації ними прав на землю. Доведено, що користувачі природних ресурсів потребують захисту від неправомірного порушення їх прав шляхом незаконного застосування процедур припинення права природокористування. Зокрема розробки потребує порядок припинення права спеціального водокористування, лісокористування, мають існувати відповідні правові механізми, які в кожному випадку гарантуватимуть прозорість та законність припинення права природокористування. Підкреслюється, що компетенція органів місцевого самоврядування та органів державної влади з питань використання та охорони природних ресурсів у сфері позасудового захисту прав природокористувачів належним чином не врегульована на законодавчому й підзаконному рівнях. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Основи загальної теорії права і держави: Навч. Теория права и государства. К вопросу о понятии природноресурсового права. Экология: политика — право. Советское природоресурсовое право и правовая охрана окру-жающей природной среды: Учеб. Правовые проблемы рационального природопользования: Автореф…дисс. Ин-т государства и права; Отв. Мунтян — Киев: Наук. Тезисы докладов к теоретической конференции. Шемшученко голова та ін. Экологическое право право окружающей среды : Учеб-ник для высших юрид. Проблеми предмета природноресурсового права та його реформування як комплексної правової галузі: Наукові праці Одеської на-ціональної юридичної академії: Том 3. Природноресурсове право України: Навч. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. Экологическое право: Учебник для вузов. Науково-практичний коментар Закону України «Про охорону навколиш-нього природного середовища», прийнятого 25. Екологічні права громадян України: Автореф. Право землепользования в СССР и его виды: Научное издание. Теоретические основы права пользования водами в СССР. Актуальні проблеми правового регулювання земельних від-носин в сучасних умовах: Автореф. Свод законов Украинской ССР. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Обмеження прав на землю за законодавством України: Мо-нографія. Земельний кодекс України: Комментарий. Теория государства и права. Теория гос-ва и права в вопросах и ответах: Учебно-метод. Права та свободи людини і громадянина в Україні. Юридична енциклопедія: В 6 т. Социалистическое правовое государство: концепция и пути реали-зации. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те, зі змінами. Гарантії прав і свобод людини та громадянина в праві України теоретико-правовий аспект : Автореф. Теорія та історія держави і права. Гарантії реалізації права громадян на екологічну інформа-цію: Автореф. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях. Актуальные проблемы правового регулирования земель-ных отношений в современных условиях: Дис. Права людини і громадянина: Навчаль-ний посібник. Права людини та їх юридичне забезпечення: основи за-гальної теорії. Общая теория права: в 2-х т. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве: Научное издание. «Вер-ховенство права: питання теорії і практики» Київ, 5-6 грудня 2005 р. Сравнительное конституцион- ное право. Ин-т гос-ва и права. Государственное право зарубежных стран. Теория государства и права: Учебник для вузов. Процессуальные вопросы в природоресурсовом праве: Учеб. Вступ до теорії еколого-процесуального права України: Навч. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. Юридична енциклопедія: В 6 т. Курс советского гражданского права. Субъекты гражданско-го права: Научное издание. Теория государства и права: Учебник. Общая теория социалистического права Курс лекций. Земельные правоотношения в СССР. Юридична енциклопедія: В 6 т. Юридична енциклопедія: В 6 т. Материальная ответственность в системе охраны природы. Правові аспекти захисту екологічних прав громадян: Віс-ник. Осуществление и защита гражданских прав. Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч. Правове регулювання вирішення земельних спорів: Автореф. Реализация норм советского права. Теория государства и права: Учебник. Теорія держави і права. Осуществление гражданами экологических прав: Дисс. Правоввая система и личность. Советское природоресурсовое право: Учеб. Дихотомія права: право публічне та право приватне: Авто-реф. Теорія та історія держави і права. Публично-правовые договоры как особый инструмент госу-дарственного регулирования природопользования: Автореф…канд. Аграрное, земельное, экологическое, природоресур-совое право. Право собственности на землю и право землепользова-ния в Украине: Научно-практ. Экологическое право Украины: Учебное пособие. Право власності на землю Українського народу: Монографія. Гарантії права власності на землю в Україні: Автореф. Право добросусідства за земельним законодав Стоимость доставки: 50.copyright © metod.dengi-veka.ru